ENGLISH

Công đoàn Bộ phận Khoa Hóa

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA HÓA

PGS.TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn

Chủ tịch

Email:nguyenthivuonghoan@qnu.edu.vn

Xem CV    Cập nhật CV

ThS. Thị Đặng Chi

Phó Chủ tịch

Email:lethidangchi@qnu.edu.vn

Xem CV    Cập nhật CV

ThS. Nguyễn Thị Lan

Ủy viên

Email:nguyenthilan@qnu.edu.vn

Xem CV    Cập nhật CV