ENGLISH

Công nghệ hóa học

Trương Thanh Tâm, Tiến sĩ

Trương Thanh Tâm, Tiến

Trưởng Bộ Môn

Email:truongthanhtam@qnu.edu.vn

 

Võ Viễn, PGS. Tiến sĩ

Viễn, PGS. Tiến

Giảng Viên

Email:vovien@qnu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Tiến

Giảng Viên

Email:nguyenthidieucam@qnu.edu.vn

 

Ngô Thị Thanh Hiền, Thạc sĩ

Ngô Thị Thanh Hiền, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:ngothithanhhien@qnu.edu.vn

 

Phan Thị Thùy Trang, Thạc sĩ

Phan Thị Thùy Trang, Thạc

Giảng Viên

Email:phanthithuytrang@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Tấn Lâm, Thạc sĩ

Nguyễn Tấn Lâm, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:nguyentanlam@qnu.edu.vn

 

Đỗ Thị Diễm Thúy, Thạc sĩ

Đỗ Thị Diễm Thúy, Thạc

Giảng Viên

Email:dothidiemthuy@qnu.edu.vn

 

Huỳnh Văn Nam, Thạc sĩ

Huỳnh Văn Nam, Thạc

Giảng Viên

Email:huynhvannam@qnu.edu.vn

 

Đặng Nguyên Thoại, Thạc sĩ

Đặng Nguyên Thoại, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:dangnguyenthoai@qnu.edu.vn

 

 Hoàng Đức An, Thạc sĩ

Hoàng Đức An, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:hoangducan@qnu.edu.vn

 

 Nguyễn Vũ Ngọc Mai, Thạc sĩ

Nguyễn Ngọc Mai, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:nguyenvungocmai@qnu.edu.vn

 

 Trần Thị Thu Hiền, Thạc sĩ

Trần Thị Thu Hiền, Thạc

Giảng Viên

Email:tranthithuhien@qnu.edu.vn

 

 Lê Thị Trâm, Thạc sĩ

Thị Trâm, Thạc

Giảng Viên

Email:lethitram@qnu.edu.vn

 

 Lê Duy Thanh, Thạc sĩ

Duy Thanh, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:leduythanh@qnu.edu.vn

 

Đinh Quốc Việt, Thạc sĩ

Đinh Quốc Việt, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:dinhquocviet@qnu.edu.vn