ENGLISH

Hóa hữu cơ và Phương pháp dạy học

Hoàng Nữ Thùy Liên, Thạc sĩ

Hoàng Nữ Thùy Liên, Thạc

Trưởng Bộ Môn

Email:hoangnuthuylien@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Lê Tuấn, Tiến sĩ

Nguyễn Tuấn, Tiến

Trưởng Khoa

Email:nguyenletuan@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Việt Nga, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Việt Nga, Tiến

Phó Trưởng Khoa

Email: nguyenthivietnga @qnu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Kim Ánh, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Kim Ánh, Tiến

Giảng Viên

Email:nguyenthikimanh@qnu.edu.vn

 

Võ Văn Duyên Em, Tiến sĩ

Văn Duyên Em, Tiến

Giảng Viên

Email: vovanduyenem@qnu.edu.vn

 

Võ Thị Thanh Tuyền, Thạc sĩ

Thị Thanh Tuyền, Thạc

Giảng Viên

Email:vothithanhtuyen@qnu.edu.vn

 

Lê Thị Đặng Chi, Thạc sĩ

Thị Đặng Chi, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:lethidangchi@qnu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Kim Chi, Thạc sĩ

Nguyễn Thị Kim Chi, Thạc

Giảng Viên

Email:nguyenthikimchi@qnu.edu.vn

 

Diệp Thị Lan Phương, Thạc sĩ

Diệp Thị Lan Phương, Tiến

Giảng Viên

Email:diepthilanphuong@qnu.edu.vn

 

Hồ Văn Ban, Thạc sĩ

Hồ Văn Ban, Thạc

Giảng Viên

Email:hovanban@qnu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Nghĩa, Thạc sĩ

Nguyễn Thị Nghĩa, Thạc

Giảng Viên

Email:nguyenthinghia@qnu.edu.vn

 

Huỳnh Minh Hùng, Thạc sĩ

Huỳnh Minh Hùng, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:huynhminhhung@qnu.edu.vn

 

 Đào Xuân Hải, Cử nhân

Đào Xuân Hải, Cử nhân

Giảng Viên

Email:daoxuanhai@qnu.edu.vn

 

 Chung Thị Thúy Hà, Cử nhân

Chung Thị Thúy , Cử nhân

Thư Văn Phòng Khoa

Email:chungthithuyha@qnu.edu.vn