ENGLISH

Hóa lý – Hóa đại cương

Nguyễn Phi Hùng, PGS, Tiến sĩ

Nguyễn Phi Hùng, PGS. Tiến

Trưởng Bộ Môn

Email:nguyenphihung@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Vương Hoàn, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Vương Hoàn, PGS. Tiến

Giảng Viên

Email:nguyenthivuonghoan@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Tiến Trung, PGS, Tiến sĩ

Nguyễn Tiến Trung, PGS. Tiến

Phó Trưởng Khoa

Email:nguyentientrung@qnu.edu.vn

 

Vũ Thị Ngân, Tiến sĩ

Thị Ngân, PGS. Tiến

Giảng Viên

Email:vuthingan@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Lan, Thạc sĩ

Nguyễn Thị Lan, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:nguyenthilan@qnu.edu.vn

 

Huỳnh Thị Lan Phương, Thạc sĩ

Huỳnh Thị Lan Phương, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:huynhthilanphuong@qnu.edu.vn

 

Trương Công Đức, Thạc sĩ

Trương Công Đức, Thạc

Giảng Viên

Email:truongcongduc@qnu.edu.vn

 

Đặng Thị Tố Nữ, Thạc sĩ

Đặng Thị Tố Nữ, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:dangthitonu@qnu.edu.vn

 

Lê Thị Cẩm Nhung, Thạc sĩ

Thị Cẩm Nhung, Thạc

Giảng Viên

Email:lethicamnhung@qnu.edu.vn

 

Trần Diệu Hằng, Thạc sĩ

Trần Diệu Hằng, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:trandieuhang@qnu.edu.vn

 

Hồ Quốc Đại, Thạc sĩ

Hồ Quốc Đại, Thạc

Giảng Viên

Email:hoquocdai@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Ngọc Trí, Thạc sĩ

Nguyễn Ngọc Trí, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:nguyenngoctri@qnu.edu.vn

 

Phạm Thị Minh Tâm, Thạc sĩ

Phạm Thị Minh Tâm, Thạc 

Trợ Văn Phòng Khoa

Email:phamthiminhtam@qnu.edu.vn