ENGLISH

Hóa vô cơ

Phạm Ngọc Thạch, Thạc sĩ

Phạm Ngọc Thạch, Thạc , NCS

Trưởng Bộ Môn

Email:phamngocthach@qnu.edu.vn

 

Trương Thị Cẩm Mai, Tiến sĩ

Trương Thị Cẩm Mai, Tiến

Giảng Viên

Email:truongthicammai@qnu.edu.vn

 

Trần Thị Thu Phương, Thạc sĩ

Trần Thị Thu Phương, Tiến

Giảng Viên

Email:tranthithuphuong@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Văn Kim, Tiến sĩ

Nguyễn Văn Kim, Tiến 

Giảng Viên

Email:nguyenvankim@qnu.edu.vn

 

Lê Thị Thanh Liễu, Thạc sĩ

Thị Thanh Liễu, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:lethithanhlieu@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Văn Thắng, Thạc sĩ

Nguyễn Văn Thắng, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:nguyenvanthang@qnu.edu.vn

 

Huỳnh Thị Minh Thành, Thạc sĩ

Huỳnh Thị Minh Thành, Thạc , NCS

Giảng Viên

Email:huynhthiminhthanh@qnu.edu.vn

 

Lê Thị Thanh Thúy, Tiến sĩ

Thị Thanh Thúy, Tiến

Giảng Viên

Email:lethithanhthuy@qnu.edu.vn

 

Huỳnh Thị Miền Trung, Tiến sĩ

Huỳnh Thị Miền Trung, Tiến

Giảng Viên

Email:huynhthimientrung@qnu.edu.vn

 

Lê Cảnh Định, Tiến sĩ

Cảnh Định, Tiến 

Giảng Viên

Email:lecanhdinh@qnu.edu.vn

 

Trần Cao Hảo, Cử nhân

Trần Cao Hảo, Cử nhân

Chuyên Viên

Email:trancaohao@qnu.edu.vn