ENGLISH

Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2016

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Nhà trường thông báo hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương " sự nghiệp giáo dục" năm 2016. Các viên chức đủ điều kiện nộp hồ về phòng Hành chính tổng hợp trước ngày 26/5/2016. Nội dung thông báo như sau: (biểu mẫu download tại đây)