ENGLISH

Thông tin về Hội nghị Xúc tác Hấp phụ tòan quốc lần thứ IX

HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - The 9th Vietnam National Conference on Catalysis and Adsorption, được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn từ ngày 3-5/8/2017.