ENGLISH

Danh sách lớp

DANH SÁCH LỚP SINH HOẠT

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

1. LỚP  PHẠM HÓA K35

Cố vấn học tậpThS Thu Hương

Email: lethuhuong@qnu.edu.vn

2. LỚP  PHẠM HÓA K36

Cố vấn học tậpTS. Văn Duyên Em

Email: vovanduyenem@qnu.edu.vn

3. LỚP  PHẠM HÓA K37

Cố vấn học tậpThS. Nguyễn Thị Kim Chi

Email: nguyenthikimchi@qnu.edu.vn

4. LỚP  PHẠM HÓA K38

Cố vấn học tậpThS. Đào Xuân Hải

Email: daoxuanhai@qnu.edu.vn

5. LỚP HÓA HỌC K35

Cố vấn học tậpThS. Trần Thị Thu Phương

Email: tranthithuphuong@qnu.edu.vn

6. LỚP HÓA HỌC K36

Cố vấn học tậpThS. Nguyễn Văn Lượng

Email: nguyenvanluong@qnu.edu.vn

7. LỚP HÓA HỌC K37

Cố vấn học tậpThS. Thị Thanh Liễu

Email: lethithanhlieu@qnu.edu.vn

8. LỚP HÓA HỌC K38

Cố vấn học tậpThS. Nguyễn Thị Nghĩa

Email: nguyenthinghia@qnu.edu.vn

9. LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K35

Cố vấn học tậpThS. Phan Thị Thùy Trang

Email: phanthithuytrang@qnu.edu.vn

10. LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K36

Cố vấn học tậpThS. Nguyễn Ngọc Mai

Email: nguyenvungocmai@qnu.edu.vn

11. LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K37A

Cố vấn học tậpTS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm

Email: nguyenthidieucam@qnu.edu.vn

12. LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K37B

Cố vấn học tậpThS. Hồ Văn Ban

Email: hovanban@qnu.edu.vn

13. LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K38A

Cố vấn học tậpThS. Nguyễn Thị Lan

Email: nguyenthilan@qnu.edu.vn

14. LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K38B

Cố vấn học tậpThS. Trương Công Đức

Email: truongcongduc@qnu.edu.vn

15. LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K38C

Cố vấn học tậpThS. Đặng Thị Tố Nữ

Email: dangthitonu@qnu.edu.vn

16. LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K37

Cố vấn học tậpThS. Ngô Thanh Hiền

Email: ngothanhhien@qnu.edu.vn

17. LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC K38

Cố vấn học tậpTS Thị Thanh Thúy

Email: lethithanhthuy@qnu.edu.vn