ENGLISH

HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2017

nltuan gửi vào T4, 12/07/2017 - 12:41
Download file Chương trình Hội nghị tại đây [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20XT-HP%20l%E1%BA%A7n%209-Quy%20Nh%C6%A1n%203-5.8.2017%20%28ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c%29%281%29.pdf
nltuan gửi vào T2, 03/07/2017 - 13:42
  Download file Thông báo số 3 tại đây. [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20s%E1%BB%91%203.pdf
nltuan gửi vào T4, 17/05/2017 - 18:13
Để thuận tiện việc đi lại, ăn nghỉ của Quý đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IX  năm 2017 tại Trường Đại học Quy Nhơn vào 3-5 tháng 8 năm 2017, Ban Tổ chức xin giới thiệu một số khách sạn, nhà khách gần Trường như sau:
nltuan gửi vào T2, 24/04/2017 - 14:16
Tải file Thông báo số 2 tại đây: [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20s%E1%BB%91%202%20v%E1%BB%81%20HNXTHP-l%E1%BA%A7n%20IX%20t%E1%BA%A1i%20%C4%90H%20Quy%20Nh%C6%A1n.pdf
nltuan gửi vào T7, 22/04/2017 - 13:47
HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - The 9th Vietnam National Conference on Catalysis and Adsorption, được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn từ ngày 3-5/8/2017.