ENGLISH

Nghiên cứu khoa học

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016 [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/NCKH/NCKH%20SINH%20VIEN/Ban%20tong%20hop%20NCKHSV-2016.pdf
Download file Chương trình Hội nghị tại đây [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20XT-HP%20l%E1%BA%A7n%209-Quy%20Nh%C6%A1n%203-5.8.2017%20%28ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c%29%281%29.pdf
Công bố quốc tế ISI của Khoa từ năm 2010 đến năm 2016 [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/NCKH/NCKH%20SINH%20VIEN/Cong%20bo%20khoa%20hoc_ISI_Khoa%20Hoa_2010-2016.pdf