ENGLISH

nltuan gửi vào T7, 28/05/2016 - 02:58
Download file tại đây. [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/KHDT2016_2017_CHINHTHUC.pdf
ldthanh gửi vào CN, 15/05/2016 - 05:46
*Các sinh viên download Lịch thi học phần Học kỳ II năm học 2015 - 2016 tại đây (file excel) [1]* *Buổi sáng:* [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/SINHVIEN/LICH%20THI%20HOC%20KY%20II%2015-16.xlsm
ldthanh gửi vào CN, 15/05/2016 - 05:32
Nhằm tìm kiếm, phát triển và bồi dưỡng tài 
nltuan gửi vào T7, 14/05/2016 - 05:35
Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Nhà trường thông báo hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016.

Trang

ldthanh gửi vào T2, 27/04/2015 - 09:44
*Các biểu mẫu bảo vệ luận văn Thạc sĩ*
ldthanh gửi vào T2, 27/04/2015 - 09:30
Cập nhật 11/04/2017: các biểu mẫu NCKH sinh viên mới xem tại đây: Link [1] Các biểu mẫu Nghiên cứu khoa học sinh viên [1] http://chem.qnu.edu.vn/content/c%C3%A1c-bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-khoa-h%E1%BB%8Dc-sinh-vi%C3%AAn-m%E1%BB%9Bi
ldthanh gửi vào T7, 07/03/2015 - 10:27
Các biểu mẫu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
ldthanh gửi vào T4, 29/10/2014 - 10:54
Ngày 28/10/2014, Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tổ chức xét tốt nghiệp lần 2 năm 2014 cho sinh viên đại học,
ldthanh gửi vào T5, 01/05/2014 - 10:59
Từ ngày 06-09/4/2014, tại Trường Đại học Cần Thơ, Hội Hóa học Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học
ldthanh gửi vào T3, 29/04/2014 - 10:51
Ngày 29/04/2014 Nhà Trường thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2014 cho sinh viên các ngành sư phạm, tổng hợp K33 và sinh viên cao đẳng ngành CNKTHH K34. Nội dung chi tiết xem tại đây [1]. [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/DULIEUCU/tb1006-xet%20tot%20nghien%202014.pdf
ldthanh gửi vào T3, 29/04/2014 - 10:49
Ngày 29/04/2014 Nhà Trường thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp năm 2014 cho sinh viên các khóa 32 trở về trước (hệ niên chế). Nội dung chi tiết xem tại đây [1]. [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/DULIEUCU/tb1005.pdf

Trang